Politikalarımız

Sosyal Uygunluk Politikamız

KARSU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.,

Tekstil sektöründeki doğal, rejenere, organik ve yeni nesil elyaf işleme alanındaki üstün tecrübesi ve sektördeki liderliğini sürdürmek amacıyla, çalışanları ve paydaşları için en üst sosyal şartlar sağlamayı, bu manada çalışanlarının refah, huzur ve adil şartlar altında istihdamını, sürekli iyileştirerek, bu şartları sağlamayı taahhüt ederek, devamlılığını sürdürmeyi Sosyal Uygunluk politikası olarak benimsenmiştir.

Tüm çalışmalarımız ile birlikte, müşterilerimiz ve toplumumuz için azami özeni gösterecek şekilde dürüst ve adaletli olmaya kendimizi adadık. Çalışanlarımıza saygıyla yaklaşıp onlara değer veriyoruz, değerlerimize önem veren şirketlerle çalışıyoruz.
İş burada belirtilen ilkeler, tamamen detaylandırılmış olmamakla birlikte maaş ve çalışma saatleri, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması alanlarında uymamız gereken asgari sosyal sorumlulukları ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmeliklerine ve diğer şartlara kesin biçimde uyulmasının yanı sıra burada belirtilen ilkelerin gözetilmesine ve uygulanmasına bağlıyız.

İNSAN HAKLARI; KARSU olarak “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli” olduğunu belirten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini destekliyoruz.
İnsan kaçakçılığı, kayıt dışı çalıştırma ve diğer tüm insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Çalışanlarımız, doğrudan veya dolaylı olarak, başka bir bireyi veya reşit olmayan kimseleri çalışmaya veya fuhuşa zorlayacak hiçbir istismar edici eylemde bulunmamıştır/bulunmayacaktır. İnsan Hakları bağlamında herhangi bir şikayet veya sorunun baş göstermesi halinde, bunların çözülmesi için anında gerekli adımlar atılacaktır.

ÇOCUK İŞÇİ; Kuruluşumuz Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte olan iş kanununda belirtilen asgari çalışma yaşının altındaki kişileri çalıştıramaz. Çalışanın yaşıyla ilgili olarak gerekli soruşturmaların yapılmasını ve bunun insan kaynakları birimimiz tarafından kontrol edilip kaydedilmesini sağlıyoruz. Tüm çalışanların en az 18 yaşını doldurmuş olmasını kontrol ediyoruz.
İş ortakları ve taşeronlarda da aynı hassasiyeti arar ve bu yönde teşvik eder.
Çıraklık/stajyerlik uygulamaları hiçbir zaman sistematik biçimde maaş ve prim ödemelerinde kaçınmak üzere kullanılmamıştır.

ÜCRET ve ÇALIŞMAA SAATİ; Kuruluşumuz ücret politikasını yasal ve diğer şartları temel alarak, çalışanların ve ailelerinin yaşam standardını gözeterek, adil ücret haklarına saygı göstererek belirler. Ücret ve hak düzeylerini yükseltmeyi teşvik eder. İş ortaklarımız ve paydaşlarımızdan çalışanlarının ücret ve sosyal haklarının, temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğu bilincinde davranmalarını bekler.
Kuruluşumuz çalışanlarının normal çalışma sürelerini 4857 Sayılı İş Kanunu ILO Sözleşmeleri ve Sendika kapsamındaki toplu sözleşme gerekliliklerini esas olarak belirler. Çalışanlara her 7 günlük dönem içerisinde en az bir defa 24 saatlik dinlenme süresi sağlanmakta, yasaya uygun olan izin, tatiller uygulanmakta ve ara dinlenme zamanlarına uyulmaktadır.

ZORLA ÇALIŞTIRMA; Zorla veya irade dışı çalıştırmaya başvurmamak anayasal bir yükümlülüğümüzdür. KARSU’ da tüm çalışanlarımız makul bir süre içinde bildirimini yaparak, hiçbir cezaya tabi olmadan, kendi rızalarıyla çalışmalarını sona erdirme hakkına sahiptir.

AYRIMCILIK; KARSU’ da tüm çalışanlarımıza saygı ve haysiyetle yaklaşılır. Ayrımcılık, psikolojik taciz (Mobbing) kesinlikle yasaklanmıştır. Çalışanlarına din, dil, ırk, yaş, mezhep, cinsiyet, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, medeni durum, sosyal grup veya etnik köken hususlarında ayrım yapmadan eşit şartlarda davranılır.
İşe alma politikamız çalışanların öznel veya kişisel gereksinimlerine göre değil becerilerine göre seçilmesini şart koşmaktadır, tüm çalışanlarımız ve istihdam edeceğimiz çalışanlarımız için terfi, eğitim, işten ayrılma ve emeklilik için eşit haklar sunulmaktadır.

KADIN HAKLARI; KARSU’ da kadınlar, eşit menfaatler, iş yerinde eşit muamele, işlerinin kalitesinin eşit biçimde değerlendirilmesi ve erkek çalışanlara açık olan pozisyonları doldurmak için eşit imkanlar dahil eşit haklara sahiptir. Annelik iznine ayrılan çalışanlar işten çıkarılmazlar. Çalışanlarımız doğum kontrolü yöntemleri kullanmaya veya gebeliklerini sonlandırmaya zorlanmaz veya bunlar için baskıya maruz bırakılmaz. Ayrıca işe alırken çalışanlarımızın gebelik testi yaptırması şart koşulmaz.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ;Sendika üyeliği durumu, KARSU’da çalışmak için bir koşul değildir ve çalışanlarımızın herhangi bir sendikaya üye olma veya olmama haklarına saygı duyuyoruz. Bir toplu iş sözleşmesi bulunması halinde bu sözleşmenin yasal hükümlerine uyuyoruz.
Sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık, vb. kanunen ödenmesi zorunlu olan kesintiler şirketimizce ödenmektedir.Yasal olarak zorunlu olan yıllık izin, doğum izni, ölüm izni,evlenme izni gibi izinler tüm çalışanlarımıza tam olarak sağlanır. Resmi tatillerde yapılan çalışmaların karşılığı doğru biçimde tazmin edilir. İşten ayrılma halinde çalışanın kıdem tazminatı yasalara uygun biçimde ödenir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE; Türk ceza kanunları ve yolsuzlukla mücadele kanunları dahil tüm ilgili yasalara uyum sağlamaya bağlıyız. Kamu makamlarıyla yapılan görüşmeler ve diğer tüm eylemler sırasında KARSU, doğru ve şeffaf bir tutum izler.
İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, ayrımcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez, oluşabilecek riskleri belirler ve önlemleri alır. Bu ilke kapsamında “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket eder ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.
Periyodik (dahili ve/veya harici) değerlendirmeler/denetimler gerçekleştiriyoruz ve belirtilen politikalarımız doğrultusunda, her bir meseleyi çözmek ve iş etiğiyle ilgili sorunları gidermek üzere uygun ve önleyici adımları atıyoruz. Bu konu ile karşılaşan bir çalışan şikayetini yazılı olarak bildirir, konu incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Entegre Sistem Politikamız

Kaliteli ve zengin ürün yelpazesini,
Araştırmacı yapısıyla,
Rekabet gücüyle,
Sorumluluk bilinciyle,
Uluslar arası düzeye taşımaktır.

Karsu Tekstil, Tekstil sektöründeki doğal ve rejenere elyaf işleme alanındaki liderliğini sürdürmek amacıyla, paydaşları ile birlikte çalışarak, entegre yönetim sistemini kuruluşun amaç ve bağlamına uygun stratejik yönünü destekleyerek ve sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve bu şartların devamlılığını sağlamayı taahhüt eder, ürün yelpazesini genişletecek araştırma çalışmalarıyla yeniliklere ve ilklere imza atmayı sürdürmeyi Kalite politikası olarak benimsenmiştir.

İş Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikamız

Tehlikeleri daima önceden belirlemek, iş yerimizde çalışan en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak. Çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı, İş sağlığı ve güvenliği, çevre korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak ve riskleri azaltmak,

Çevre ve İş Sağlığı&Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi, çevre amaçlarına ulaşmak için, çevresel performansı artırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş sağlığı& güvenliği ve Çevre konularında sürekli eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmak,

Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak, iklim değişikliğini azaltmaya katkı ve uyum sağlamayı, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasını amaçlar.

 

Enerji yönetim sisteminin (EnYS) sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynakların temin edilmesi, enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliğin sürdürülmesi, ilgili yasal ve diğer şartlara uyulması,ürün hizmet ve tasarım faaliyetlerinde, EnYS sisteminin sürekli iyileştirilmesi, ürün ve hizmet temininde EnYS nin gözetilmesi ve performansın sürekli iyileştirilmesinin  desteklendirilmesini  sağlamak,

Başlıca Hedefler

-Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş sağlığı & güvenliği ve Çevre konularında sürekli eğitmek.

-İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

-Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmak,

-Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak, iklim değişikliğini azaltmaya katkı ve uyum sağlamayı, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına  katkıda bulunmak.

 

Tüm KARSU A.Ş. çalışanları sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasından sorumludur. Görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle, yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.

İnsan Kaynakları ve Personel Politikamız

KARSU, kuruluşundan beri, personelinin dürüst ve güvenilir, iş yerini ikinci bir ailesi gibi benimseyen, iş yeri tarafından korunacağından emin olan ve iş yerini kendi ailesi gibi koruyan, öğrenmeye açık, bilgili ve tecrübeli elemanlardan oluşmasına daima önem ve öncelik vermiştir.

Bunun için, işyerinde eğitime, motivasyonun artırılmasına, âdil bir ücret sisteminin oluşturulmasına, külfetlerin ve nimetlerin âdil paylaşımına, etik değerlere bağlılığa, yeteneğe ve performansa önem ve öncelik veren âdil bir kariyer politikası izlenmesine titizlikle riayet eder.